Chức danh Nơi làm việc Thu nhập Ứng tuyển

Chuyên viên chính Quản trị và Giám sát An toàn thông tin

Khối Công nghệ thông tin

Hội sở; Hồ Chí Minh

Thương lượng

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên viên/ Nhân viên Data Warehouse

Khối Công nghệ thông tin

Hội sở

Thương lượng

Ứng tuyển
Chia sẻ

CVCC/CV Cơ sở dữ liệu (Oracle DBA)

Khối Công nghệ thông tin

Hội sở

Thương lượng

Ứng tuyển
Chia sẻ
1