Chức danh Nơi làm việc Thu nhập Ứng tuyển

[Hội Sở] Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ

Khối Vận hành & Công nghệ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Senior Executive Assistant to CEO

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

PMO, Operational Analytics

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, SME

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, Wealth Management

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, CASA

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, Consumer Lending

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, Branch Stimulation

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Nhân Viên Y Tế

Khối Quản trị Nội chính

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Chuyên Viên Xử Lý Nợ (Tài Sản Đảm Bảo)

Khối Phê duyệt Tín dụng & Xử lý Nợ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] CVC Phân Tích Và Quản Lý Hiệu Suất Vận Hành Kho Quỹ Hệ Thống

Khối Vận hành & Công nghệ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Nhân Viên Kiểm Ngân

Khối Vận hành & Công nghệ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Chuyên Viên Chính Phát Triển Năng Lực (Talent Management)

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] CVC/CV/NV Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Quốc Tế

Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội sở] CV/CVC Đối Tác Nhân Sự

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội sở] CV/CVC Chính Sách Nhân Sự

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Giám Đốc Mảng Phê Duyệt Tín Dụng Khách Hàng Wholesale

Khối Phê duyệt Tín dụng & Xử lý Nợ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Giám Đốc Phòng Thẩm Định Khách Hàng Wholesale

Khối Phê duyệt Tín dụng & Xử lý Nợ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Wholesale

Khối Phê duyệt Tín dụng & Xử lý Nợ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Chuyên Viên Chính Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Wholesale

Khối Phê duyệt Tín dụng & Xử lý Nợ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ