Chức danh Nơi làm việc Thu nhập Ứng tuyển

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Xây dựng và Phát triển Sản phẩm Tín dụng

Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Giải Ngân Hồ Sơ Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp

Khối Hỗ trợ Kinh doanh

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân viên Quản trị Nguồn vốn

Khối Quản trị Tài chính & Nguồn vốn

Hội sở; Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Back-End Developer (Python/ Java/ C#/ Golang)

Khối Vận hành & Công nghệ

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Middle/Senior Front-end Developer (ReactJS)

Khối Vận hành & Công nghệ

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hội Sở

Đơn vị kinh doanh

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Hội Sở - Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Khối Doanh nghiệp

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên viên Chính Quản lý Nhân tài và Phát triển tổ chức

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Chính Quản Lý Chất Lượng Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp

Khối Doanh nghiệp

Hội sở; Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Và Vận Hành Sau Giải Ngân

Khối Hỗ trợ Kinh doanh

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân Viên/Chuyên Viên Phát Triển Kỹ Thuật Thẻ

Khối Vận hành & Công nghệ

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Vận Hành Kỹ Thuật Thẻ (ATM/POS)

Khối Vận hành & Công nghệ

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên viên Xây dựng và Phát triển Chương trình Đào tạo

Học viện SCB

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Chính Phát Triển Sản Phẩm - Khối KHDN (Tín Dụng, Huy Động, TTTM)

Khối Doanh nghiệp

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Giám Sát Kế Hoạch Tài Chính Toàn Hàng

Khối Quản trị Tài chính & Nguồn vốn

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân Viên Hệ thống Thông tin Quản lý

Khối Quản trị Tài chính & Nguồn vốn

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Chính Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách Khách Hàng Doanh Nghiệp

Khối Doanh nghiệp

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên viên Đối tác Nhân sự (HRBP)

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Business Analyst

Khối Vận hành & Công nghệ

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giảng Viên Đào Tạo Và Phát Triển Năng Lực (Senior Trainer)

Học viện SCB

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Chính Phát Triển Sản Phẩm Huy Động Khách Hàng Doanh Nghiệp

Khối Doanh nghiệp

Hội sở

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ
1 2