Chức danh Nơi làm việc Thu nhập Ứng tuyển

Giao Dịch Viên - Toàn Quốc

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách Tín Dụng

Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giao Dịch Viên - KV Tây Nam Bộ

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - Toàn Quốc

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - Toàn Quốc

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ